Avanea
Back to home

Peter Benko

  • pracovna pozicia

Peter Benko je odborníkom v oblasti priemyselných a komunálnych odpadov a trhu, zdrojov a metód nakladania s odpadmi. Špecializuje sa na oblasť technológií, tokov odpadov, ich zhodnocovanie a zneškodňovanie, ďalej využívania energie z odpadov a mechanicko-biologickej úpravy.

Peter Benko pôsobil ako výkonný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti zaoberajúca sa úpravou odpadu a jeho ekologickým spracovaním na odpadové palivá a následne energetické zhodnotenie. Pôsobil aj ako technický riaditeľ a riaditeľ Marius Pedersen, a.s. pre technický rozvoj – SR a ČR. Súčasne sa v rámci INECS – Industrial Ecology Solutions zaoberá technickými riešeniami na nakladanie s odpadom aplikovateľnými v odpadovom a recyklačnom priemysle a ich odborným posudzovaním vhodnosti na spracovanie odpadov.