Avanea
Back to home

Peter Plekanec

  • pracovna pozicia

Peter Plekanec je odborníkom na odpadové hospodárstvo, životné prostredie a jeho ochranu, komunálnu problematiku, legislatívu, recyklačný priemysel a prípravu, hodnotenie a riadenie projektov, vrátane spracovania štúdií realizovateľnosti. V priebehu svojej kariéry posudzoval, pripravoval a riadil projekty životného prostredia v hodnote desiatok miliónov EUR a v rámci akvizícií presahujúce 100 mil. EUR. Venuje sa i posudkovej činnosti, najmä v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Odbornú kariéru začal v oblasti samosprávy kde bol spoluautorom prvých systémov triedeného zberu komunálnych odpadov na Slovensku a transformácie mestských podnikov komunálneho hospodárstva. Následne pôsobil v spoločnosti Marius Pedersen, neskôr člena skupiny Veolia Group, kde pôsobil vo funkcii regionálneho riaditeľa, technického riaditeľa a 10 rokov, v čase najrýchlejšieho nárastu jej aktivít, pôsobil vo funkcii obchodného riaditeľa skupiny.

Peter sa takisto zaslúžil o založenie celkovo až 3 konzultačných spoločností, ktoré výrazne ovplyvnili a ovplyvňujú formovanie legislatívy a technologického rozvoja v oblasti odpadov a ochrany životného prostredia a praktického uplatňovania tejto legislatívy v SR.

Peter Plekanec je zároveň výkonným viceprezidentom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), ktorá má 25 ročnú tradíciu, silné pôsobenie v jej záujmovej oblasti, členskú základňu silných priemyselných podnikov, vysokých škôl i menších organizácií a je plnohodnotným partnerom v podpore rozvojových aktivít členskej základne a spriaznených subjektov v prospech zlepšovania životného prostredia v Slovenskej republike i Európskej únii.

Peter je dlhodobo členom viacerých komisií pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR. Skúsenosti získané vo svojej praxi i na stážach v zahraničí odovzdáva ďalej formou prednášok, školení a ako vedúci, konzultant, či oponent pri spracovaní bakalárskych a diplomových prác na viacerých univerzitách na Slovensku i v Českej republike.