Avanea
Back to home

Avanea Eco tím prezentoval riešenia odpadového fondu pre nadstavby BPS na konferencii Slovenskej bioplynovej asociácie vo Vyhniach

Slovenská bioplynová asociácia organizovala už v poradí 7. ročník odbornej konferencie na tému: „Povinnosti prevádzkovateľov bioplynových staníc 2021,“ ktorá sa konala vo Vyhniach v dňoch 7. –  8. septembra 2021. Hlavnou témou konferencie bola budúcnosť bioplynových staníc („BPS“), legislatívne novinky, aspekt produkcie biometánu ako aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu („BRKO“).

Avanea Eco tím mal možnosť zúčastniť sa a pred početným zastúpením zo strany BPS  predniesť riešenia, ktoré sú dostupné z fondu na financovanie nadstavby bioplynových staníc na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. 

Takouto úpravou staníc vzniknú nové možnosti pre samosprávy ako aj operátorov z odpadového hospodárstva na zabezpečenie spracovania BRKO v BPS. Viacerým bioplynovým staniciam bude už o 5 rokov končiť výkupná tarifa za vyrobenú energiu. Naskytá sa im teda príležitosť ako predĺžiť svoju  ekonomickú životnosť, znížiť prevádzkové náklady a zároveň adresovať ekologické ciele zhodnocovania BRKO. Na výstupe majú takisto možnosť finalizácie výstupu s vyššou pridanou hodnotou.

Ako uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia („MŽP“), Juraj Smatana, aj MŽP by privítalo zvyšovanie kapacít na zhodnocovanie BRKO a bioplynové stanice berie ako rovnocenného partnera kompostární. 

Šimon Bečica, investičný manažér fondu IPM Avanea Eco spomenul niekoľko spôsobov, ktoré je možné realizovať práve s prispením fondu k ekonomickej udržateľnosti bioplyniek. Ide najmä o oblasť financovania technológií s cieľom diverzifikácie vstupov, diverzifikácie výstupov napríklad spôsobom čistenia bioplynu, alebo pri rekonštrukcii, či rozšírení BPS.

Veríme, že práve budovanie takýchto nadstavieb BPS reprezentuje vhodný spôsob ako jednak znížiť náklady a zároveň dosiahnuť zníženie tvorby skleníkových plynov správnym zhodnotením biologického odpadu. V spojení s financovaním vďaka IPM Avanea Eco fondu tak ide o atraktívnu možnosť pre investovanie do odpadového hospodárstva.

Avanea Eco ďakuje za možnosť participovať na tejto prínosnej konferencii a za možnosť byť účastní na riešeniach, pred ktorými BPS aktuálne stoja.