Avanea
Back to home

Webinár o Rozvoji podnikania v odpadovom hospodárstve: Aktuálne trendy a možnosti financovania

IPM Avanea Eco Management (IAEM), správca investícií v odpadovom hospodárstve, v spolupráci s poradenskou spoločnosťou ENVIS, zorganizovali webinár na tému aktuálnych trendov a príležitostí v odpadovom hospodárstve (OH), ako aj o možnostiach financovania podnikateľských zámerov v tomto odvetví.

Recyklácia a zhodnocovanie odpadov je kľúčovým elementom obehového hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja. S rastúcou spotrebou, výrobnou a stavebnou činnosťou, meniacim sa trhom ako aj legislatívnymi zmenami sa na Slovensku stávajú viaceré podnikateľské zámery v tejto oblasti čoraz rentabilnejšími. Aby sa mohli ďalej rozvíjať, firmy potrebujú flexibilnejšie a dostupnejšie spôsoby financovania a informácie o aktuálnom dianí na trhu. Webinár uvedené priblížil dvoma prezentáciami a následne Q&A diskusiou.

Peter Socháň (konateľ) a Peter Gallovič (expert na odpadové hospodárstvo) zo spoločnosti ENVIS odprezentovali kľúčové body Programu odpadového hospodárstva SR 2021-2025 ako aj budúce investičné príležitosti v OH z pohľadu priemyslu a komunálnej sféry. Okrem toho, predstavili aj aplikáciu na evidenciu odpadov EnviSys.

Šimon Bečica, investičný manažér IAEM, nadviazal prezentáciou o možnostiach financovania projektov v OH so zameraním na ekvitné financovanie. Predstavil jeho výhody, ozrejmil typy a oblasti podporovaných projektov ako aj proces ako IAEM pristupuje k hodnoteniu týchto investičných zámerov.

Pre prípad, že máte projekt v odpadovom hospodárstve a hľadáte možnosti ako ho zafinancovať, alebo ste investor, ktorý hľadá zmysluplné projekty v oblasti recyklácie, zhodnocovania alebo triedenia odpadu, môžete nás kontaktovať na info@avaneaeco.com.